fbpx

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een lidmaatschap 
bij In2Sport en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten. 
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via het contact formulier van de website.

 

In2Sport is gevestigd JJ van Deinselaan 26 te Enschede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 54984386 met btw nummer: NL001947113B76

 

 • A.   TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP
  1. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor workout (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door IN2SPORT en anderzijds IN2SPORT.
  2. Een Bootcamp is (i) een Bootcamp of (ii) een Programma of (iii) een Special. De inhoud van iedere Bootcamp, Programma of Special staat op de website van IN2SPORT.
  3. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Rittenkaart, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp.
  4. Zowel door aanschaf van een Rittenkaart, Abonnement of Programma-abonnement, alsook door deelnameaan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
  5. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
  6. IN2SPORT kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van IN2SPORT. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.
  7. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het IN2SPORT toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
  8. IN2SPORT kan de rechten en de verplichting naar Deelnemer, die deze overeenkomst met zich meebrengt, overdragen aan derden.
 • B.   OVEREENKOMST
  1. Een overeenkomst tussen IN2SPORT en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van IN2SPORT.
  2. Voor IN2SPORT ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
  3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van IN2SPORT. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
  4. Een overeenkomst tussen IN2SPORT en een Deelnemer bestaat uit: (i) een Rittenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een Bootcamp die wij aanbieden.
(ii)  een Abonnement, dat bestaat uit een:
(a) Budget-Abonnement, dat in een bepaalde periode vijf (5) keer per kalendermaand recht geeft op deelname aan een Bootcamp die wij aanbieden; 
(b) Basic-Abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op tien (10) keer deelname aan een Bootcamp; 
(c)  Limited-Abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op zestien (16) keer deelname aan een Bootcamp en/of Specials.
 (d) Unlimited-Abonnement welke in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkt deelname aan Bootcamp en/of Specials. 

(iii) een Programma-Abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een Programma.
  5. Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Abonnement ten allen tijde vervangen door een hoger Abonnement (bijv. van Budget naar Basic). Een Abonnement vervangen  door een lager Abonnement (van Unlimited naar Limited) kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende Abonnement (i)  in het geval van een jaarabonnement heeft het nieuwe Abonnement een looptijd van minimaal één jaar;
(ii)  het oude Abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe Abonnement;
  6. Studenten-Abonnement: Dit abonnement is alleen voor voltijdstudenten. IN2SPORT kan op ieder gewenst moment een check doen door bewijs van inschrijving te vragen. Als de Deelnemer dit vervolgens niet aantoonbaar kan maken, zal het abonnement per direct overgaan in een abonnement met dezelfde looptijd als gekozen en is IN2SPORT gerechtvaardigd het verschil in kosten met terugwerkende kracht in rekening te brengen.
 • C.   ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN
  1. Een Rittenkaart, Abonnement en Programma-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
  2. Een Rittenkaart, Abonnement en Programma-abonnement zijn beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de website van IN2SPORT onder ‘Abonnement’ gevolgd doorof op de app van IN2SPORT onder “Lidmaatschap”. Als een Rittenkaart, Abonnement en Programma-abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp.
  3. Bij langdurig verblijf in het buitenland, langdurige ziekte, zwangerschap of zware blessure langer dan 6 weken, kan de geldigheid van een Rittenkaart, Abonnement en Programma-abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van Programma’s) worden opgeschort (gepauzeerd) tot een maximum van 3 maanden. IN2SPORT heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Aanvraag kan gedaan worden via info@in2sport.nl
  4. Als een deelnemer een jaarabonnement met maandelijkse betaling heeft, wordt de pauzering bij de looptijd opgeteld.
  5. Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Rittenkaart, dan is de Deelnemer zelf verantwoordelijk om de ingangsdatum van het Abonnement correct in te voeren in ons online systeem.
  6. Als een Deelnemer een (nieuw) Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig Abonnement (het Eerste Abonnement), wordt  eerst het Eerste Abonnement uitgediend, voordat het Tweede Abonnement ingaat.
  7. Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise. Voor het versturen/verzilveren van de merchandise kan eenmalig je persoonsgegevens opgevraagd worden ter controle. Retourneren en ruilen is niet mogelijk. Merchandise is niet inwisselbaar tegen contant geld.
  8. De geldigheid van een Abonnement wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer tijdens de looptijd ervan een Programma-Abonnement aanschaft.
  9. Een Rittenkaart loopt automatisch af na de looptijd. Een Rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd. Een één (1) Rittenkaart (drop in) heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, een vijf (5) Rittenkaart heeft een geldigheidsduur van twee (2) maand en een tien (10) Rittenkaart heeft een geldigheidsduur van vier (4) maand.
  10. Een Abonnement heeft een geldigheid van één (1) maand, (1) jaar of (2) twee-jaar. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks flexibel abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven.
  11. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is ten allen tijde opzegbaar, mits er geen openstaande posten zijn, tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.
  12. Procedure m.b.t. opzegging verloopt door middel van een mail te sturen naar opzegging@in2sport.nl
 • D.   PROEFMAAND of PROEFLES
  1. Een proefmaand/proefles is uitsluitend bedoeld voor nieuwe registraties om het aanbod van IN2SPORT te testen.
  2. Een proefmaand/proefles mag eenmalig worden gebruikt per persoon. Bij misbruik is IN2SPORT gerechtvaardigd het proefabonnement direct stop te zetten, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Deelnemer.
  3. Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een proefmaand/proefles.
  4. Een proefmaand dient vooraf ineens te worden betaald mits deze in combinatie met een actie gratis word aangeboden.
  5. Een proefles is gratis.
  6. Een proefmaand heeft een geldigheid van één (1) maand. Na afloop hiervan, wordt de proefmaand automatisch stopgezet.
  7. Een proefles geeft recht op toegang tot de aangevraagde training op overeengekomen datum, tijd en locatie.
 • E.   INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
  1. Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Abonnement.
  2. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Rittenkaarten, (iii) de Abonnementen en (iv) de Programma-abonnementen staan op de website van IN2SPORT. IN2SPORT heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van IN2SPORT. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Rittenkaarten, Jaarabonnementen, twee-jaarsabonnementen en Programma-abonnementen.
  3. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van IN2SPORT.
  4. Een Rittenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
  5. Een Abonnement en Programma-abonnement kunnen worden betaald via een maandelijkse automatische afschrijving.
  6. Bij een maandelijkse automatische afschrijving geeft de Deelnemer de bankgegevens door waardoor IN2SPORT automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement of Programma-abonnement incasseert.
  7. Een Abonnement en Programma-abonnement worden maandelijks rond de 1e of 20e automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 15,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling wordt afgeschreven.
  8. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die IN2SPORT of een door IN2SPORT ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan IN2SPORT verschuldigd is, aan IN2SPORT verschuldigd.
  9. IN2SPORT heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 • F.   ANNULERING PROGRAMMA ABONNEMENT
  1. Een Deelnemer kan een Programma-abonnement alleen per mail en in zijn geheel annuleren vóór het Programma is gestart. IN2SPORT bevestigt de annulering per mail.
  2. De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren:
   1. tot meer dan vier (4) weken voor aanvang van het Programma: kosteloos;
   2. van (2) twee tot (4) vier weken voor aanvang van het Programma: vijftig (50) procent van het factuurbedrag;
   3. van (0) nul  tot (2) twee weken voor aanvang van het Programma: het gehele factuurbedrag.
 • G.   ONTBINDING
  1. De Deelnemer kan een overeenkomst met IN2SPORT ontbinden, na eventuele vaste looptijd, met een termijn van één (1)  kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.
  2. De Deelnemer kan tijdens een opgeschorte (gepauzeerde) Rittenkaart, Abonnement en Programma-abonnement niet opzeggen zonder de reguliere opzegtermijn te hanteren genoemd onder “G” van de “algemene voorwaarden”. Dit betekend dat men altijd nog een laatste maandtermijn verschuldigd is.
  3. De Deelnemer ontbindt door het sturen van een mail naar opzegging@in2sport.nl
  4. Brengt de Deelnemer via de website van IN2SPORT een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt IN2SPORT per e-mail de ontvangst van deze verklaring binnen vijf (5) werkdagen.
  5. Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
  6. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met IN2SPORT te herroepen.
  7. Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.
  8. Bij het afsluiten van een Abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door IN2SPORT.
  9. Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van drie (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.
 • G.   DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP
  1. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.
  2. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een Bootcamp nog kosteloos uitschrijven. Zonder of bij te laat uitschrijven wordt er bij behorende credit(s) in mindering gebracht.
  3. IN2SPORT is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn leidend en zichtbaar op de website/App van IN2SPORT.
  4. IN2SPORT heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een Bootcamp of Programma bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte ritten gecrediteerd.
  5. Buitengewone omstandigheden leveren voor IN2SPORT altijd overmacht op en ontheffen IN2SPORT van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is IN2SPORT ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
  6. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. IN2SPORT is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.
  7. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door IN2SPORT van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
 • H.   AANSPRAKELIJKHEID
  1. Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.
  2. IN2SPORT, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.
  3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van IN2SPORT, haar medewerkers en trainers, is IN2SPORT niet aansprakelijk.
  4. IN2SPORT is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  5. IN2SPORT is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
  6. IN2SPORT behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.
  7. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.
  8. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
 • I.   WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
  1. IN2SPORT respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
  2. IN2SPORT gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal IN2SPORT deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
  3. IN2SPORT zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
  4. De werknemers van IN2SPORT en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
  5. De verstrekte informatie op de website in2sport.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
  6. Hoewel IN2SPORT de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan IN2SPORT niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van IN2SPORT sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
  7. De websites van derde partijen waarnaar op de website in2sport.nlhyperlinks zijn opgenomen, worden niet door IN2SPORT gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. IN2SPORT aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
  8. De website in2sport.nlen de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van IN2SPORT.
  9. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy verklaring In2Sport
 • J.   KLACHTEN
  1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van IN2SPORT zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij IN2SPORT te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij IN2SPORT onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht naar info@in2sport.nl
  2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
  3. IN2SPORT beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien IN2SPORT verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
  4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
 • K.   GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door IN2SPORT.
  2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Almelo.